آخرین اخبار : 

مقالات

توصیه های مهم برای روز کنکور
دو هفته به کنکور مانده چه کارهایی انجام دهم
زدن تست زمان‌دار
نکاتی که برای برنامه ریزی امتحانات باید بدانیم
اضطراب و استرس کنکور
در ماه پایانی تا کنکورچگونه مطالعه کنیم!؟
روش های بهبود تمرکز
چگونه جمع بندی کنیم
چگونه در منزل تست بزنم ؟
جمع بندی کنکور
هر کنکوری چقدر به خواب احتیاج دارد
تکنیک های تند خوانی

تـــمـاس